Council Members

1. Presidents of WVC

S.No Name Year
a. Smt. Rukmini Devi Arundale 1959 – 1973
b. Dr. T.M.P. Mahadevan 1974 - 1978
c. Dr. N. Mahalingam 1979 – 2004
d. Shri. N.Tarachand Dugar 2004 – Present

2. Vice-Presidents of WVC:

S.No Name Year
a. Shri. M.Bakthavatsalam 1962 – 1972
b. Shri. Sardar Mohan Singh 1962 – 1966
c. Shri. J.N .Mankar 1962 – 1978
d. Shri. Anand Raj Surana 1962 – 1975
e. Shri. V.H.Dalmai 1962 – 2005
f. Shri. P.V.Gajapathi Raju 1966 – 1975
g. Shri. Dharamchand Sarwari 1967 – 1979
h. Shri. Chandulal Premchand 1967 – 1975
i. Shri. Karumuthu Thiagarajan 1967 – 1984
j. Shri. Lala Hansraj Gupta 1975 – 1978
k. Shri. Mohanmull Chordia 1974 – 1984
l. Dr. N.Mahalingam 1978 – 1979
m. Shri. C.R. Pattabi Raman 1979 – 1991
n. Shri. Mishrilalji Jain 1979 – 1984
o. Shri. T.K.Tukol 1979 – 1984